Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

Uwaga - inwentaryzacja dzików

DODANO: 2016-10-18 08:38:01

W związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) przeprowadzona będzie inwentaryzacja dzików na terenie całego kraju.

            Nadleśnictwo Dobrzany informuje, że Minister Środowiska, w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w swoim wystąpieniu w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23.09.br., zarządził ogólnokrajową inwentaryzację dzików, której celem jest oszacowanie ich liczebności na terenach wszystkich obwodów łowieckich.

W oparciu o powyższe Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Decyzją Nr 498 z dnia 29.09.br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia zobowiązał dyrektorów regionalnych dyrekcji LP do realizacji tego przedsięwzięcia we wszystkich nadleśnictwach.

            W związku z tym Nadleśnictwo Dobrzany, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim i z udziałem wszystkich zainteresowanych instytucji, organizacji i różnych środowisk zawodowych, przeprowadzą w dniach 22 – 23 października br. w ramach inwentaryzacji ocenę stanu ilościowego i zdrowotnego dzików.

            Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy będą w tych dniach podróżować po drogach na obszarze działania Nadleśnictwa Dobrzany o zachowanie szczególnej ostrożności, ponieważ zwierzyna łowna, może w tym czasie (także w ciągu dnia) nagle wbiec na drogę, stanowiąc bardzo duże zagrożenie dla podróżujących.

Nadleśnictwo Dobrzany

czytaj więcej →

DODANO: 2016-10-21 21:32:53

Informacje Lekarza Weterynarii dla hodowców zwierząt gospodarskich działających na terenie gminy:
- ulotka dotycząca przekazania padłych zwierząt do utylizacji;
(czytaj więcej - załącznik)
- informacja dotycząca zmiany przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt od 18 października.
(czytaj więcej - załącznik).

czytaj więcej →

Informacja o możliwości sprawdzenia o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców

DODANO: 2016-10-18 13:40:07

Informuję, że w dniach od 17 października do 28 października 2016 roku każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców sporządzonym do referendum gminnego  zarządzonym na dzień 6 listopada 2016r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w pokoju nr 19 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:00 do 15:00.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Udostępnienie spisu polega na udzieleniu informacji, że wskazana we wniosku osoba jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie wyborców.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

                                                                                                                                        Burmistrz Dobrzan

                                                                                                                                             Anna Gibas

czytaj więcej →

Zaproszenie na szkolenie

DODANO: 2016-10-17 15:33:57

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie  które odbędzie się w czwartek 20 października o godzinie 10.00 Na szkoleniu poruszymy temat dzierżawy gruntów na terenie Dobrzan. Omówimy temat programu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych,, - ogłosimy stawki dopłat bezpośrednich za rok 2016 oraz stawki dopłat do materiału siewnego poinformujemy o najnowszych informacjach dotyczących rolnictwa.

ZODR Barzkowice

czytaj więcej →

Burmistrz Dobrzan ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu

DODANO: 2016-10-13 15:27:15

1. Opis przedmiotu sprzedaży

Motorower GB STREET Yamasaki YM50-8

-rok produkcji: 2014,

-pojemność 50,00 cm3,

-przebieg: 1281 km,

-pojazd nosi ślady normalnego użytkowania,

-do pojazdu dołączony jest kask.

 

2. Cena minimalna nie może być niższa niż  2 000,00 zł/  brutto (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

3. Oferent może dokonać oględzin pojazdu w dni powszednie, po uprzednim ustaleniu terminu, w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00  od dnia 14.10. br. do 19.10.br. Miejsce oględzin pojazdu: parking przy Urzędzie Miejskim w Dobrzanach ul. Staszica 1.

4. Wadium w wysokości  10% ceny tj. 200,00 zł /słownie: dwieście zł 00/100 należy wnieść do dnia 19.10.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Dobrzanach  nr:  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku gdy uczestnik przetargu, który go wygrał, uchyli się od zawarcia umowy w terminie
7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
W przypadku uczestnika konkursu, który złożył ofertę najkorzystniejszą wpłacone wadium  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia pojazdu.

6. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach  - sala ślubów USC godz. 10.00

7. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni  od dnia przeprowadzenia konkursu.

8. W przypadku wycofania się Oferenta z najkorzystniejszą ofertą wybiera się ofertę następną  w kolejności z najkorzystniejszą zaoferowaną ceną.

9. Minimalne postąpienie będzie wynosić 50,00 zł /słownie: pięćdziesiąt zł 00/100/.

10. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, gdy uczestnicy zaoferują cenę niższą niż cena minimalna.

11. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

12. Wszelkie informacje dostępne są na stronie  internetowej www.dobrzany.pl  bądź w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, pok. nr 7,  tel.: 91 562 02 01  wew. 27. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Piotr Grąźlewski lub Emilia Szalewicz.

13. Na udostępniane oferentom dokumenty składają się:

a/  wzór umowy.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy