Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

Informacja

DODANO: 2016-05-10 13:43:12

Dodatkowy dyżur doradcy rolniczego przy wypełnianiu wniosków obszarowych

w czwartek tj. 12.05.2016 r. w godz. 8.00 - 13.00

czytaj więcej →

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Dobrzanach

DODANO: 2016-05-05 08:40:33

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XVIII Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się
w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2016 r.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2016 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 – 2030.

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Gospodarki Ściekowej na lata 2016 - 2026".   Załącznik do projektu uchwały.

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Dobrzany na lata 2016 - 2026".   Załącznik do projektu uchwały.

7. Projekt uchwały w sprawie dzierżawy mienia komunalnego.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych.

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrzanach.

10. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Błotno.

czytaj więcej →

DODANO: 2016-05-04 18:13:05

W niedzielę 01.05.2016 r. na boisku ORLIK 2012 w Dobrzanach odbył się Turniej Piłki Nożnej  o puchar Burmistrza Dobrzan . Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn.

Po zaciętym i męczącym współzawodnictwie na murawie boiska drużyny uplasowały się na miejscach jak poniżej:

I miejsce – Dobrzany

II miejsce – Lutkowo

III miejsce – Bytowo

IV miejsce – Kozy

V miejsce – Szadzko

VI miejsce – Odargowo.

Najlepszym strzelcem i piłkarzem turnieju został Dziewiński Dawid.

Najlepszym bramkarzem – Śliwiński Damian.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom wytrwałej walki

i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2016-04-28 14:55:03

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA DOBRZAN

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353),

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

Burmistrz Dobrzan przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią dokumentu w terminie od dnia 29.04.2016 r. do dnia 19.05.2016 r.:

  • w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1 (pokój nr 7), w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
    w Dobrzanach pod adresem http://bip.dobrzany.pl/

Uwagi i wnioski do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej można składać w w/w terminie:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany oraz na adres Wykonawcy, tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77)44 26 695,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: srodowisko@dobrzany.pl lub na adres Wykonawcy: pgndobrzany@atmoterm.pl.

Więcej informacji na temat PGN Dobrzany udziela przedstawiciel Wykonawcy p. Małgorzata Płotnicka dostępna pod numerem tel. 77 44 11 577 lub za pośrednictwem poczty e-mail: pgndobrzany@atmoterm.pl. Informujemy, iż w ramach przeprowadzanej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny udzielili zgodniej odpowiedzi, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym odstąpiono od jej przeprowadzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz. Wnioski i uwagi powinny zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

 

czytaj więcej →

Informacja

DODANO: 2016-04-28 14:05:18

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W DNIU 02.05.2016 r.

BĘDZIE NIECZYNNY.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy