Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Pogoda

Burmistrz Dobrzan ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu

DODANO: 2016-10-13 15:27:15

1. Opis przedmiotu sprzedaży

Motorower GB STREET Yamasaki YM50-8

-rok produkcji: 2014,

-pojemność 50,00 cm3,

-przebieg: 1281 km,

-pojazd nosi ślady normalnego użytkowania,

-do pojazdu dołączony jest kask.

 

2. Cena minimalna nie może być niższa niż  2 000,00 zł/  brutto (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

3. Oferent może dokonać oględzin pojazdu w dni powszednie, po uprzednim ustaleniu terminu, w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00  od dnia 14.10. br. do 19.10.br. Miejsce oględzin pojazdu: parking przy Urzędzie Miejskim w Dobrzanach ul. Staszica 1.

4. Wadium w wysokości  10% ceny tj. 200,00 zł /słownie: dwieście zł 00/100 należy wnieść do dnia 19.10.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Dobrzanach  nr:  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku gdy uczestnik przetargu, który go wygrał, uchyli się od zawarcia umowy w terminie
7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
W przypadku uczestnika konkursu, który złożył ofertę najkorzystniejszą wpłacone wadium  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia pojazdu.

6. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach  - sala ślubów USC godz. 10.00

7. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni  od dnia przeprowadzenia konkursu.

8. W przypadku wycofania się Oferenta z najkorzystniejszą ofertą wybiera się ofertę następną  w kolejności z najkorzystniejszą zaoferowaną ceną.

9. Minimalne postąpienie będzie wynosić 50,00 zł /słownie: pięćdziesiąt zł 00/100/.

10. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, gdy uczestnicy zaoferują cenę niższą niż cena minimalna.

11. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

12. Wszelkie informacje dostępne są na stronie  internetowej www.dobrzany.pl  bądź w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, pok. nr 7,  tel.: 91 562 02 01  wew. 27. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Piotr Grąźlewski lub Emilia Szalewicz.

13. Na udostępniane oferentom dokumenty składają się:

a/  wzór umowy.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

czytaj więcej →

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOBRZANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI POROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

DODANO: 2016-10-11 14:55:17

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

                Przygotowany został wstępny projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

                Oczekuję na opinie i wnioski do dnia  24  października  br., które można składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: email kadry@dobrzany.pl

                                                                               BURMISTRZ   DOBRZAN

                                                                                         Anna Gibas

PROJEKT PROGRAMU

czytaj więcej →

Ogłoszenie

DODANO: 2016-10-11 09:31:39

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 17 października 2016 r. do  15 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

Formy wsparcia: refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych (max. dofinansowanie 300.000,00 zł)

Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania” 2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit dostępnych środków: 2.200.000,00  (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych)

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju
Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

czytaj więcej →

Ogłoszenie

DODANO: 2016-10-11 09:27:28

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2016 r. do  09 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
Limit dostępnych środków: 1.750.000,00  (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

czytaj więcej →

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy