Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


DODANO: 2015-08-08 10:37:28

Dnia 14 sierpnia 2014r. władze Gminy Dobrzany  podpisały umowę w sprawie dofinansowania projektu pn „Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach”  złożony w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Ostatecznie dofinansowanie zostało przyznane w 73,99% wydatków kwalifikowanych.

 

Całkowity koszt projektu: 3 766 564,00PLN

Kwota dofinansowania: 2 545 088,00 PLN

Celem ogólnym i zarazem rezultatem Projektu  jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach objętych przedmiotową inwestycją, a także wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Do pozostałych celów, które zrealizowane zostaną poprzez wdrożenie projektu wlicza się: poprawę standardu obiektów oraz walorów estetycznych, podniesienie komfortu przebywania w budynkach użyteczności publicznej ograniczenie wydatków eksploatacyjnych oraz remontowych ponoszonych tytułem bieżącego utrzymania budynku w głównej mierze redukcja kosztów utrzymania poprawę stanu środowiska przyrodniczego gminy, w tym przede wszystkim jakości powietrza; wzrost świadomości społecznej, mieszkańców gminy; poprawę wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej  gminy.

Do działań w ramach projektu przy budynku ZSP w Dobrzanach wlicza się:

• Termomodernizacja:

- ocieplenie przegród budynku oddzielających część ogrzewaną od powietrza zewnętrznego ,gruntu i przylegających pomieszczeń nieogrzewanych: ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, dach/stropodachu,

- częściowa wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej,

• Zastąpienie istniejącego źródła energii zaopatrującego budynek, nowoczesnym, energooszczędnym i ekologicznym źródłem ciepła (kocioł na biomasę)oraz źródłem energii elektrycznej (ogniwa fotowoltaiczne);

• Prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do użytkowania budynku ZSP w Dobrzanach(w hali sportowej):

- wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED,

- wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne.

pobierz - zaproszenie na konferencję

pobierz - Dobrzany prezentacja otwarcia 17.03.2015r.

pobierz - ulotka

„Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Lichtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym(Porozumienie EOG). W okresie 2009-2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe”

http://eeagrants.org/


English version

Improving the energy efficiency of the buildings of Public Schools in Dobrzany

On the14th of August, 2014, the community authorities of Dobrzany signed an agreement to fund the project entitled "Project entitled  "Improving the energy efficiency of the buildings of Public Schools in Dobrzany", composed under the Operational Programme PL04 ​​"Saving energy and promoting renewable energy sources" within the framework of the EEA Financial Mechanism. The final grant awarded covers 73,99% of the estimated costs.

Total project cost:  3 766 564,00 PLN

Grant amount:  2 545 088,00 PLN

The overall objective and at the same time the result of the Project is to improve energy efficiency in buildings covered by the investment and to increase the production of energy from renewable sources. The other objectives which will be realized through the implementation of the project include: improvement of the standards and aesthetic value of facilities, increase in the comfort public buildings, decrease in operational and repair expenses incurred due to ongoing maintenance of the building, reduction in maintenance costs, improvement in the natural environment of the municipality, especially the air quality; increase in public awareness of residents of the municipality; improvement of the image of the municipality and increase in its attractiveness to investors.

The activities connected with the renovation of Public Schools in Dobrzany as part of the project will include:

• Improvement in thermal energy efficiency:

- Warming of partitions which separate the heated interior from the outside air, ground and adjacent unheated spaces, including external walls, foundation walls, roofs / flat roofs,

- Partial replacement of window- and door frame-woodwork,

• Replacement of the existing energy sources of the buildings with modern, energy-efficient and environmentally friendly sources of heating (biomass boiler) and electricity (photovoltaics);

• The necessary work to achieve a lower level of electricity consumption in the buildings of Public Schools in Dobrzany (sports hall):

- Replacement of light sources with energy-saving LED,

- Replacement of light fixtures with energy-saving fixtures.

download - invitation to the conference

download - Dobrzany opening presentation 17.03.2015r.

download - brochure

"Through the EEA and Norwegian funds, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to the reduction of social and economic inequality and strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Europe. The three countries are working closely with the EU on the basis of the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement). In the period 2009-2014 the value of the funds of the EEA and Norwegian funds amounts to 1.79 billion euros. Norway provides around 97% of total funding. The funds are available to non-governmental organizations, research institutions and universities, the public sector and the private sector in the 12 newly acceded EU Member States and Greece, Portugal and Spain. Within this framework there is an extensive cooperation with entities from donor countries, and projects can be implemented until 2016. Key areas of support include environmental protection and climate changes, research and scholarships, civil society, health care and support for children, gender equality, justice and cultural heritage"

http://eeagrants.org/

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy