Przejdź do strony z wysokim kontrastem

Kalendarz imprez


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Dobrzany

DODANO: 2013-01-18 10:42:45

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
W GMINIE DOBRZANY

Burmistrz Dobrzan

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury fizycznej i sportu – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dobrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Dobrzany, Szadzko.

I. Rodzaj zadania

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie Stadionu Miejskiego w Dobrzanach w tym między innymi poprzez:

1) prowadzenie szkoleń w sekcji piłki nożnej trampkarzy, juniorów i seniorów,

2) organizowanie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiązującym terminarzem,

3) finansowanie przejazdów zawodników na zawody ligowe, turnieje, igrzyska sportowo-rekreacyjne, szkolenia,

4) zakup i uzupełnienie sprzętu sportowego,

5) organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczności lokalnej,

6) współdziałanie z innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w zakresie rozwoju  różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku,

7) przygotowanie i uczestnictwo reprezentacji Gminy w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminnym i ponadgminnym.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w miejscowości Szadzko,  w tym między innymi poprzez:

1) prowadzenie szkoleń w sekcji piłki nożnej seniorów,

2) organizowanie rozgrywek sportowych zgodnie z obowiązującym terminarzem,

3) finansowanie przejazdów zawodników na zawody sportowe, turnieje, igrzyska sportowo-rekreacyjne, szkolenia,

4) zakup i uzupełnienie sprzętu sportowego,

5) organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczności lokalnej,

6) współdziałanie z innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w zakresie rozwoju  różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku,

7) przygotowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminnym i ponadgminnym,

8) utrzymanie obiektu sportowego – boiska w miejscowości Szadzko.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Na  realizację zadań, o których mowa w pkt I, przeznacza się środki odpowiednio w wysokości:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie Stadionu Miejskiego w Dobrzanach     - 120.000 zł,
 2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w miejscowości Szadzko – 20.000 zł. 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert udział mogą wziąć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234,  poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. i 3 tej ustawy.
 2. Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego. Minimalny finansowy wkład własny oferentów w  dotowany projekt musi wynieść 5% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 3. W ramach dotacji będą pokrywane  jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania, w tym w szczególności:
  1. koszty zakupu materiałów:
   1. sprzęt sportowy oraz wyposażenie zawodników niezbędny do realizacji zadania,
   2. nagrody (puchary, medale, dyplomy, albumy i inne nagrody rzeczowe),
   3. napoje, odżywki, lekarstwa;
  2. koszty zakupu usług:
   1. wynajem obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego,
   2. noclegi,
   3. wyżywienie,
   4. transport (koszt zakupu paliwa, koszt biletów środków komunikacji publicznej lub prywatnej, delegacje itp.),
   5. opłaty związkowe, wpisowe i startowe;
  3. koszty osobowe:
   1. płace szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień trenerskich lub instruktorskich),
   2. obsługa sędziowska,
   3. koszty obsługi finansowo-księgowej zadania;
  4. inne koszty uzasadnione celem zadania, w tym między innymi:
   1. ubezpieczenie sportowe uczestników,
   2. badania lekarskie.
 4. W przypadku realizacji zadania w miejscowości Szadzko koszty zakupu sprzętu sportowego oraz wyposażenia zawodników nie mogą być niższe niż 50% przyznanej dotacji.
 5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 6. Środki finansowe otrzymane w formie dotacji wykorzystane zostaną zgodnie z celem na jaki je uzyskano i na warunkach określonych w umowie.
 7. Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.
 8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 9. Wykorzystanie dotacji podlega kontroli i ocenie realizacji zadania. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z wykonanego zadania, zgodnego z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty      i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r.       Nr 6, poz. 25), zwanego dalej rozporządzeniem. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonania zadania zgodnie  z cytowanym rozporządzeniem.
 10. W przypadku:
  1. wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym     w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  3. przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego umowa,
  4. odmowy poddania się kontroli przez Zleceniobiorcę

           Zleceniodawca  określi  kwotę  dotacji  podlegającej  zwrotowi w wyniku

           stwierdzenia  okoliczności, o  których  mowa  wyżej,  wraz  z  odsetkami

           w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania zgłoszonego do otwartego konkursu ofert ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2013 r..
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu należy składać (przesłać) w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiednio:

1.„Konkurs ofert –Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie Stadionu Miejskiego w Dobrzanach

2. „Konkurs ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na bazie obiektu sportowego w miejscowości Szadzko”

w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach (pokój nr 4 – sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.. W przypadku nadesłania oferty liczy się data jej wpływu do Urzędu Miejskiego.

2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się wydruk z rejestru internetowego) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących,

2) kserokopię statutu,

3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2012, lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

4) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2012, lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

5) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

3. Kserokopie wszystkich dokumentów winny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem.

4. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz  przesunięcia terminu składania ofert.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dobrzan.
 3. Komisja w trakcie oceny ofert może wystąpić do podmiotów biorących udział w konkursie o dodatkowe informacje lub dokumenty.
 4. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Dobrzan (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu).
 5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie do 7 dni od jego rozstrzygnięcia.
 6. Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze Oferenta zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 
 7. Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
 8. kryteria formalne:
  1. terminowość złożenia oferty,
  2. kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (czy przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),
  3. zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu
 9. kryteria merytoryczne:
  1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne,
  4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  5. ocena realizacji zleconych zadań  publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, pod względem rzetelności terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  6. udział własnych zasobów ludzkich i rzeczowych w realizacji zadania publicznego.

VII. Dotacje przekazane na realizację zadania z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku  wynosiły ogółem 115.000 zł, z tego:

 1. na realizację zadania w miejscowości Dobrzany – 100. 000 zł,
 2. na realizację zadania w miejscowości Szadzko – 15. 000 zł.

Biutetyn Informacji Publicznej

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Narodowy Spis Powszechny

Monitor Polski

Dzienniki Ustaw

Regionalny System Ostrzegania

Przekaż 1% w Dobrzanachw Dobrzanach

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Elektroniczne widokówki

elektroniczna widokówka

elektroniczny samorząd

ANR

ARiMR

ARiMR

Mapy

Ostrzeżenia

Komunikaty pogodowe

Multimedia

Galerie zdjęć

nasz kanał TV

Kampanie

Bezazbestu

WKU

Urząd Pracy